informacje dla rodziców:

Nabór wniosków do małopolskiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych w dniach 3 do 28 listopada 2014 r. Szczegóły na stronie internetowej: www.stypendia.mcp.malopolska.pl

 

Dyrektor szkoły informuje, że dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2014/2015 są: 10. XI. 2014 r., 2. 01. 2015 r., 5. 01. 2015 r., 21- 23. 04. 2015 r. /dla uczniów klas I- II/, 5. 06. 2015 r.

W dniu 18 września 2014 r. /czwartek/ o godzinie 18. 00 w budynku szkoły odbędzie się zebranie z rodzicami uczniów klas I- III. Po zebraniu w sali 01 /parter/ odbędzie się posiedzenie Prezydium Rady Rodziców.

W związku ze złożeniem przez rodziców wniosków o przyznanie stypendium szkolnego GZO informuje, że decyzje przyznające stypendia szkolne zostaną wydane do dnia 25 listopada 2014 r. Jeśli rodzic nie otrzymał decyzji negatywnej w terminie 30 dni od chwili złożenia wniosku, należy przyjąć, że wniosek został pozytywnie rozpatrzony. Wydanie decyzji administracyjnej wiąże się m. in. z podaniem kwoty otrzymanego stypendium. Kwota ta będzie znana po otrzymaniu przez gminę środków z budżetu państwa. Wydanie decyzji i wypłata przyznanego stypendium szkolnego nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu powyższej dotacji, nie później niż do końca drugiej dekady miesiąca grudnia 2014 r.

 

 

W dniu 10 czerwca 2014r. /wtorek/ o godz. 18. 00 w kancelarii szkoły odbędzie się posiedzenie Prezydium Rady Rodziców.

W dniu 29. IV. 2014 r. o godzinie 18. 00 /wtorek/ odbędzie się zabranie z rodzicami uczniów klas I- II.

    Na prośbę Księdza Proboszcza w dniach 14- 16. IV. 2014 r. uczniowie Gimnazjum w Szczucinie uczestniczyć będą  w kościele parafialnym oraz w ,, Kanie" w  rekolekcjach wielkopostnych. Opiekę nad młodzieżą pełnić będą księża katecheci przy wsparciu nauczycieli gimnazjum. Po zakończeniu rekolekcji w danym dniu opiekę przejmują rodzice. W dniach rekolekcji szkoła zapewnia uczniom zajęcia opiekuńczo- wychowawcze.

PROGRAM REKOLEKCJI

    Dnia 10. 04. 2014 roku /czwartek/ o godz. 17. 00 w budynku szkoły odbędzie się spotkanie dla uczniów klas III i ich rodziców, na którym przekazane zostaną informacje dotyczące organizacji i przebiegu egzaminu gimnazjalnego. Bezpośrednio po spotkaniu odbędzie się zebranie rodziców z wychowawcami klas III. Serdecznie zapraszamy.

  W dniu 11. III. 2014 roku o godzinie 18. 00 w kancelarii szkoły odbędzie się zebranie Prezydium Rady Rodziców.

 Uczniowie klas III mają możliwość skorzystania z dodatkowych zajęć przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego.

Harmonogram zajęć:

- Biologia- poniedziałek godz. 7. 05- 7. 45- nauczyciel prowadzący Anna Jaje,

- Chemia- poniedziałek godz. 7. 10- 7. 55- nauczyciel prowadzący Anna Bełzowska,

- Fizyka- środa godz. 7. 10- 7. 55-  nauczyciel prowadzący Małgorzata Tabor,

- Geografia- środa godz. 12. 55- 13. 40-  nauczyciel prowadzący Bożena Stal- Zajda,

- Matematyka- czwartek godz. 7. 10- 7. 55-  nauczyciel prowadzący Edyta Cieśla,

- Język angielski- piątek godz. 7. 10- 7. 55-  nauczyciel prowadzący Elżbieta Stochlińska,

- Historia- piątek godz. 7. 10- 7. 55, 12. 55- 13. 40- nauczyciel prowadzący Bożena Mazur.

 

    Zabawa choinkowa dla uczniów odbędzie się w dniu 30. 01. 2014 r. w godzinach 16. 00- 19. 30.

Zebranie z rodzicami uczniów odbędzie się 29 stycznia 2014r /środa/ o godzinie 18. 00 w budynku szkoły. Za ewentualne niedogodności spowodowane zmianą terminu zebrania przepraszamy.

Dnia 28. XI. 2013r /czwartek/ w godzinach 16. 00- 19. 30 odbędzie się zabawa andrzejkowa dla uczniów.

        Informujemy, że otrzęsiny uczniów klas I zostają przeniesione z dnia 3 października na inny termin.

                Zebranie z rodzicami uczniów klas I-III gimnazjum odbędzie się w budynku szkoły w dniu 19.09.2013r. / czwartek / o godz. 18.00. Bezpośrednio po zebraniu w sali 01 /parter/ odbędzie się zebranie Rady Rodziców.

                Dyrektor szkoły przypomina, że do dnia 15. IX. 2013 r. można składać  wnioski o stypendia socjalne dla uczniów z rodzin, w których dochód netto na 1 osobę nie przekracza 456 zł. Wnioski są do pobrania w Gminnym Zespole Oświaty w Szczucinie.

5 września 2013 r.

Dyrektor szkoły informuje, że do dnia 30. VI. 2013 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium naukowego i sportowego dla uczniów. Wnioskodawca składa pisemny wniosek, który powinien zawierać:

- imię i nazwisko,

- datę urodzenia,

- miejsce zamieszkania,

- nazwę szkoły,

- opinię wychowawcy klasy poświadczoną przez Dyrektora szkoły, uwzględniającą średnią ocen i ocenę z zachowania, ksero świadectwa, a także opis osiągnięć naukowych lub sportowych ucznia.

Stypendium naukowe może otrzymać uczeń gimnazjum, który uzyskał średnią ocen za dane półrocze co najmniej 5,3, ma wzorową ocenę z zachowania, jest finalistą konkursów przedmiotowych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim.

Praw ubiegania się o stypendium sportowe:

- finaliści międzynarodowych, ogólnopolskich i wojewódzkich zawodów sportowych,

- zakwalifikowani do kadry reprezentacji kraju,

- ubiegający się o stypendium sportowe winni legitymować się sprawowaniem co najmniej bardzo dobrym oraz średnią ocen minimum 4,2 za każdy semestr ostatniego roku szkolnego.

W dniu 26 czerwca 2013 r. /środa/ na przerwie 2,3,4,5 na korytarzu pierwszego piętra organizowany jest kiermasz podręczników używanych. Zainteresowanych uczniów serdecznie zapraszamy.

    W dniu 11 czerwca 2013r. /wtorek/ o godz. 18. 00 w sali 05 odbędzie się posiedzenie Prezydium Rady Rodziców Gimnazjum im. Bohaterów Września w Szczucinie.

W dniu 30. 04. 2013 r. /wtorek/ o godzinie 18. 00 odbędzie się zebranie z rodzicami uczniów klas I- III.

    W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła realizuje program profilaktyki ,, Znajdź właściwe rozwiązanie", którym objęci zostali uczniowie klas III.

Cele programu:

- Uzasadnienie i wzmocnienie postaw zobowiązujących do nie palenia.

- Ukazanie funkcjonowania ludzkiego organizmu i jego potrzeb, a przede wszystkim konieczność odpowiedniego odżywiania i czystego powietrza.

- Przekazanie wiadomości o zachowaniach asertywnych, uczenie się rozpoznawania swych zachowań oraz uświadomienie mechanizmów nacisku grupowego wraz z nauczeniem się sposobów odmowy.

- uczenie rozpoznawania odczuć przeżywanych w sytuacjach trudnych, uświadomienie mechanizmów konfliktu, jak również uczenie umiejętności radzenia sobie z problemami.

- Uczenie umocnienia poczucia własnej wartości w zbudowaniu pozytywnego myślenia o sobie i kształtowania ważnych umiejętności w kontaktach z ludźmi.

    Informacja w sprawie badań profilaktycznych uczniów  -  czytaj

 

    Na prośbę Księdza Proboszcza w dniach 25- 27. III. 2013 r. uczniowie Gimnazjum w Szczucinie uczestniczyć będą w kościele parafialnym oraz w ,,Kanie" w rekolekcjach wielkopostnych. Opiekę nad młodzieżą pełnić będą księża katecheci przy wsparciu nauczycieli gimnazjum. Po zakończeniu rekolekcji w danym dniu opiekę przejmują rodzice. W dniach rekolekcji szkoła zapewnia uczniom zajęcia opiekuńczo- wychowawcze.

Plan rekolekcji:

1. Poniedziałek - 25. 03. 2013 r.

godz. 8. 30- 12. 00

- spotkanie w ,,Kanie"

- spotkanie w kościele /konferencja i Msza św. z kazaniem./

2. Wtorek- 26. 03. 2013 r.

godz. 8. 30- 11. 00

- spotkanie w kościele /nabożeństwo pokutne i Spowiedź/

3. Środa - 27. 03. 2013 r.

godz. 8. 30- 12. 00

- Spotkanie w ,,Kanie"

- Spotkanie w kościele /konferencja i Msza św. z kazaniem/

 

 

 

        W dniu 1. 03. 2013 r. /piątek/ w sali 110 odbędą się spotkania zespołów do specjalnych potrzeb uczniów. W czasie spotkań zostanie dokonana ocena efektywności udzielanej uczniom pomocy.

Lekcja 1- zespół w sprawie młodzieży objętej terapią pedagogiczną / koordynatorzy A. Gwizd- Lichwała, R. Domińczak/

Lekcja 2- zespół w sprawie młodzieży z orzeczeniami / koordynator B. Lasek/

Lekcja 3- zespół odnośnie młodzieży z trudnościami edukacyjnymi / koordynator E. Cieśla/

Lekcja 6- zespół odnośnie młodzieży z trudnościami edukacyjnymi / koordynator B. Dzięgiel/

Lekcja 7- zespół odnośnie młodzieży zdolnej / koordynator M. Tabor/

Zainteresowanych rodziców serdecznie zapraszamy.

W dniu 31 stycznia 2013  r. /czwartek / o godzinie 18. 00 odbędzie się zebranie z rodzicami uczniów klas I- III.   

 

W dniu 19 listopada 2012 r. /poniedziałek/ o godzinie 18. 00 odbędzie się zebranie z rodzicami uczniów klas I- III.    Bezpośrednio po zebraniu, około godziny 19. 00 w kancelarii szkoły odbędzie się posiedzenie Prezydium Rady Rodziców.

 

W dniu 21 czerwca 2012 r. (czwartek) o godz. 19. 00 w kancelarii szkoły odbędzie się posiedzenie Prezydium Rady Rodziców.

Tematyka posiedzenia:

1. Wyrażenie opinii w sprawie propozycji realizacji 2 godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w roku szkolnym 2012/2013.

2. Wyrażenie opinii na temat pracy nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego.

3. Ustalenie organizacji zakończenia roku szkolnego 2011/2012.

4. Sprawy bieżące.

 

 

    Dnia 17 kwietnia 2012 r. /wtorek/ o godz. 18. 00 w kancelarii szkoły  odbędzie  się  zebranie  Prezydium  Rady  Rodziców.

     Na wniosek ks. Proboszcza dyrektor szkoły zwalnia w dniach od 2 do 4 kwietnia 2012 r. uczniów z zajęć dydaktycznych w celu uczestniczenia w Rekolekcjach Wielkopostnych. Za organizację rekolekcji odpowiada ks. Proboszcz, szkoła natomiast zapewnia uczniom opiekę w czasie programu rekolekcji oraz organizuje opiekę na świetlicy dla uczniów dojeżdżających. Terminy przyjazdu i odwozu uczniów nie ulegają w tych dniach zmianom.

W dniu 31.01. 2012r. /wtorek/ o godz. 18. 00  odbędzie się  zebranie  wywiadowcze dla rodziców wszystkich  klas.

W dniu 24. I. 2012 r. o godz. 18. 00 w kancelarii szkoły odbędzie się zebranie Prezydium Rady Rodziców.

Porządek:

1. Organizacja  zabawy choinkowej dla uczniów  klas  I- III.

2. Przedstawienie  oferty  szkoły  na czas  ferii zimowych.

3. Opinia rady  w sprawie odznaczeń dla nauczycieli i pracowników szkoły.

4. Podsumowanie wybranych obszarów pracy szkoły w I półroczu roku szkolnego 2011/2012.

5. Opinia rady na temat nowelizacji koncepcji pracy szkoły.

6. Sprawy bieżące. 

 

W dniu 24. XI. 2011 r. /czwartek/ o godzinie 18. 00 odbędzie się zebranie wywiadowcze dla rodziców uczniów klas I- III.

O godzinie 19. 00 w kancelarii szkoły odbędzie się zebranie Rady Rodziców

 Porządek zebrania:

  1. Zapoznanie z projektem planu finansowego na rok 2012.
  2. Informacja o wynikach egzaminu gimnazjRalnego 2010/2011.
  3. Zapoznanie z wynikami ankiety ,, adaptacja ucznia do nowej szkoły”.
  4. Sprawy bieżące.


W dniu 20. 09. 2011 r. /wtorek/ o godzinie 17. 00 odbędzie się zebranie z rodzicami uczniów klas I- III. Bezpośrednio po zebraniu, około godziny 18. 00 w kancelarii szkoły odbędzie się zebranie Prezydium Rady Rodziców.

W ramach Małopolskiego  Dnia Uczenia się przez całe życie Gimnazjum w Szczucinie organizuje:

Dla dzieci: widowisko teatralne w wersji angielskiej pt. ,,Czerwony kapturek”,

Dla rodziców: szkolenie- Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,

Dla seniorów: warsztaty- Dekorowanie przedmiotów metodą decoupage.

W/w spotkania odbędą się dnia 8. 06. 2011 r. o godz. 18. 00 w budynku gimnazjum. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

W dniu 24 maja 2011r. /wtorek/ o godz. 19. 00 w kancelarii szkoły odbędzie się posiedzenie Prezydium Rady Rodziców.

Porządek posiedzenia:

1. Organizacja Dnia Dziecka.

2. Opinia Rady Rodziców na temat pracy nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego.

3. Informacje na temat organizacji i przebieg "Dnia Uczenia się" w Gimnazjum w Szczucinie.

4. Sprawy bieżące. 

Zabawa choinkowa dla uczniów gimnazjum odbędzie się 27. 01. 2011r. /czwartek/ w godzinach 16. 00- 19. 30.

W dniu 25. 01. 2011r. /wtorek/ o godzinie 17. 00 odbędzie się zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas.

W dniu 11 stycznia 2011r. /wtorek/ o godz. 17. 00 w kancelarii szkoły odbędzie się posiedzenie Prezydium Rady Rodziców.

Porządek posiedzenia:

1. Organizacja zakończenia I półrocza roku szkolnego 2010/2011.

2. Informacja dyrektora o ofercie zajęć dla uczniów w czasie ferii zimowych.

3. Organizacja zabawy choinkowej dla uczniów.

4. Sprawy bieżące.

 

Dnia 23. XI. 2010r /wtorek/ w godzinach 16. 00- 19. 30 odbędzie się zabawa andrzejkowa dla uczniów.

W dniu 16. XI. 2010 roku /wtorek/ o godzinie 17. 00 odbędzie się zebranie z rodzicami. Zebranie Prezydium Rady Rodziców odbędzie się w kancelarii szkoły o godzinie 16. 30.

 

W dniu 14. IX. 2010 roku /wtorek/ o godzinie 18.00 odbędzie się zebranie rodziców uczniów klas I z wychowawcami. Bezpośrednio po zebraniu , w kancelarii szkoły o godzinie 19.00 odbędzie się zebranie Prezydium Rady Rodziców.

 

-------------------------

W dniu 18 maja /wtorek/ o godzinie 18. 00 odbędzie sie zebranie Prezydium Rady Rodziców

Porządek posiedzenia:

1. Opinia Rady Rodziców na temat pracy nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego.

2. Organizacja Dnia Dziecka

3. Organizacja zakończenia roku szkolnego 2009/2010.

4. Sprawy bieżące.

Dnia 12 kwietnia 2010 roku (poniedziałek) o godzinie 17. 00 odbędzie się zebranie wywiadowcze dla rodziców uczniów klas I- III. Zebranie rodziców klas III poprzedzi spotkanie z zaproszonymi dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych.

 

Na wniosek Księdza Proboszcza Parafii Szczucin w dniach 29- 31. III. 2010r. uczniowie Gimnazjum w Szczucinie uczestniczyć będą w kościele parafialnym oraz KCEM ,,Kana" w rekolekcjach wielkopostnych. Opiekę nad młodzieżą pełnić będą księża katecheci wraz z nauczycielami Gimnazjum. Po zakończeniu rekolekcji w danym dniu opiekę przejmują rodzice.. Uczniowie dowożeni autobusem szkolnym będą mieć zapewnioną opiekę w świetlicy szkoły.

Program rekolekcji:

Poniedziałek 29. 03. 2010 r.

Godz. 8.00: Sprawdzenie obecności w szkole i przejście do Kany.

Godz. 8.15- 9.30: Spotkanie w Kanie (,,Drewniany kubek").

Godz. 9.40-11.30: Msza Święta.

Wtorek 30.03.2010 r.

Godz. 8.00: Sprawdzenie obecności w szkole i przejście do Kany.

Godz. 8.15- 9.30: Spotkanie w Kanie (Świadectwo Pana Jana).

Godz. 9.40- 11.30: Spotkanie w kościele.

- Nabożeństwo pokutne

- Wystawienie Najświętszego Sakramentu i Spowiedź

- Msza Święta.

Środa 31. 03. 2010 r.

Godz. 8.00: Sprawdzenie obecności w szkole i przejście do Kany.

Godz. 8.15- 9.30: Spotkanie w Kanie (inscenizacja i film).

Godz. 9.40- 11.30: Msza Święta w kościele i zakończenie rekolekcji.

Godz.19.00: Misterium Męki Pańskiej- ,, Spotkanie na Krzyżowej Drodze".

 

 

 

W dniu 14 stycznia 2010r. (czwartek) w godzinach 16.00 - 19.30 odbędzie się zabawa choinkowa dla uczniów gimnazjum

 

W dniu 12 stycznia 2010r. (wtorek) o godz. 17.00 odbędzie się zebranie z rodzicami dla wszystkich klas

 

W dniu 3 grudnia 2009r. (czwartek) o godz. 17.00 w kancelarii szkoły odbędzie się posiedzenie Prezydium Rady Rodziców.

Tematyka posiedzenia :
1. Zapoznanie z planem nadzoru pedagogicznego.
2. Przyjęcie planu pracy Rady Rodziców.
3. Opracowanie preliminarza podziału środków Rady Rodziców na rok 2009/2010
4. Sprawy bieżące.

Zebranie z rodzicami uczniów klas I- III odbędzie się 12 listopada 2009r., o godzinie 17.00.

 

W dniu 22 września 2009r. /wtorek/ o godz. 17. 00 odbędzie się Zebranie Prezydium Rady Rodziców.

Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania

2. Wybór sekretarza

3. Sprawozdanie z pracy Prezydium Rady Rodziców za rok 2008/2009

4. Sprawozdanie z realizacji wydatków z budżetu Rady Rodziców

5. Sprawozdanie komisji rewizyjnej

6. Przyjęcie planu pracy na rok szkolny 2009/2010

7. Wybór Prezydium Rady Rodziców

8. Przyjęcie informacji o wydatkach na nagrody książkowe

9. Wdrożenie projektu ,, Eu- Geniusz"

 

 

Organizacyjne spotkanie z rodzicami uczniów klas I - III odbędzie się 9 września 2009 r. /środa/ o. godz. 17. 00.

 

Dyrektor szkoły informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o stypendia i zasiłki szkolne. Kryteria przyznawania stypendium: zameldowanie na terenie gminy Szczucin, dochód na osobę nie przekraczający 351,00 zł. Dochód należy wykazać za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (sierpień 2009). Wnioskodawca (rodzic, opiekun prawny) składa wniosek do szkoły do dnia 15 września 2009. Wnioski są do pobrania w szkole. W przypadku zdarzeń losowych można ubiegać się o zasiłek szkolny. W takiej sytuacji nie bierze się pod uwagę kryterium dochodowego.

 

1 września 2009- uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego:

- msza święta godzina 8.00

- około godziny 9.00 spotkanie w szkole.

Dowóz uczniów zgodnie z planem.

-------------------------

 

W dniu 5 maja /wtorek/ o godzinie 18. 00 odbędzie się spotkanie z rodzicami

 

W dniach 22, 23, 24 IV 2009 uczniowie klas III piszą obowiązkowy egzamin gimnazjalny z części: humanistycznej, matematyczno- przyrodniczej i języka angielskiego. Egzamin w każdym dniu rozpoczyna się o godzinie 9. 00 i trwa 120 minut. Przystąpienie ucznia do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum. Więcej informacji  T U T A J

 

W dniach 6-8 IV. 2009r. uczniowie gimnazjum uczestniczą w rekolekcjach zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez księży. W godzinach dopołudniowych opiekę pełnią nauczyciele, a w popołudniowych rodzice uczniów. Bezpośrednio po rekolekcjach rozpoczynają się ferie świąteczne, które trwają do wtorku- 14 IV

Dnia 26 marca 2009r. /czwartek/ o godzinie 17. 00 w Gimnazjum w Szczucinie odbędzie się spotkanie dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych z uczniami klas III oraz ich rodzicami.

 

Dnia 9. II. 09 r./poniedziałek/ o godz. 17. 00 - zebranie z rodzicami.

 

Zabawa choinkowa dla uczniów odbędzie się dnia 7. II. 2009 w godz. 11. 00- 16. 00.

 

W dniu 20. I. 09r. /wtorek/ o godz. 18. 00 odbędzie się zebranie Prezydium Rady Rodziców

Porządek posiedzenia:

1. Przygotowanie programu zebrania plenarnego z rodzicami

2. Organizacja zabawy choinkowej oraz ferii zimowych dla uczniów

3. Sprawozdanie Dyrektora Szkoły

4. Sprawy bieżące

 

 

W dniu 26. XI. 08 (środa) w godz. 16- 19 odbędzie się zabawa andrzejkowa dla młodzieży.

 

Dnia 17.11.08r. (poniedziałek) o godz. 17.00 odbędzie się zebranie wywiadowcze dla rodziców uczniów gimnazjum. Bezpośrednio po zebraniu ok. godz. 18.00 w Kancelarii Szkoły odbędzie się zebranie Prezydium Rady Rodziców.

 

W dniu 25. X. 2008r. ( sobota) odpracowujemy dzień 10. XI. 2008r.

 

W związku z Dniem Edukacji Narodowej w dniu 14. X. 08 (wtorek), w szkole nie odbędą się zajęcia dydaktyczno- wychowawcze. Prosimy rodziców o zapewnienie w tym dniu dzieciom opieki we własnym zakresie i nie przysyłanie ich do szkoły. W szczególnych przypadkach, gdy rodzice nie będą mogli zapewnić opieki dziecku, będzie ona zorganizowana na terenie szkoły. Uczniowie, którzy w tym dniu przyjdą do szkoły zobowiązani są do poinformowania wychowawców najpóźniej do 10. X (piątek)

 

Dyrektor Gimnazjum w Szczucinie informuje, że dnia 16 września o godz. 18.00 odbędzie się zebranie rodziców z wychowawcami klas w celu:

1. Wyboru Klasowych Rad Rodziców na rok szkolny 2008/09

2.Zapoznanie się z wymaganiami edukacyjnymi z poszczególnych przedmiotów oraz regulaminem oceniania zachowania

3. Zapoznanie z propozycją klasowych programów wychowawczych

4. Przedstawienie regulaminu świetlicy i dowozów

5. Sprawy bieżące

    Około godz. 19.00 odbędzie się w kancelarii szkoły zebranie Rady Rodziców Szkoły. Tematyka zebrania:

1. Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców Szkoły za rok szkolny 2007/08

2. Informacja o wykorzystaniu środków Rady Rodziców w roku szk. 2007/08

3. Wybór Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2008/09

4. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie szkoły.

5. Zapoznanie z planem nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2008/09

6. Sprawy bieżące

 

W dniu 11. VI. 08 (środa) o godz. 18.00 w kancelarii szkoły odbędzie się zebranie Prezydium Rady Rodziców

Porządek:

1. Organizacja zakończenia roku szkolnego dla klas I i II oraz III.

2. Wyrażenie opinii na temat pracy nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego.

3. Wyrażenie opinii na temat wprowadzenia zmian w statucie dotyczących jednolitego stroju uczniowskiego.

4. Informacja o stanie realizacji planu nadzoru pedagogicznego.

5. Sprawy bieżące.

W związku z ogólnopolskim strajkiem pracowników oświaty w dniu 27. 05. 08r. (wtorek), w szkole nie odbędą się zajęcia dydaktyczno- wychowawcze i opiekuńcze. Prosimy rodziców o zapewnienie w tym dniu dzieciom opieki we własnym zakresie i nie przysyłanie ich do szkoły. W wyjątkowych sytuacjach zapewniona będzie opieka w świetlicy szkoły. Za utrudnienia przepraszamy.

W dniu 24. 04. 2008 o godz. 18.00 odbędzie się zebranie z rodzicami. Zapraszamy.

 

W dniu 24. 04. 2008 o godz. 19.00 w kancelarii szkoły odbędzie się posiedzenie Prezydium Rady Rodziców.

Tematyka:

1. Zapoznanie z arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2008/09

2. Podjęcie decyzji w sprawie pokrywania kosztów zbiorowego przewozu uczniów na zawody i konkursy.

3. Sprawy bieżące.

 

   W dniach 17- 19 marca 2008r wszyscy uczniowie Gimnazjum uczestniczą w rekolekcjach. W godzinach dopołudniowych opiekę nad młodzieżą sprawują nauczyciele, popołudniowych- rodzice. W czasie rekolekcji szkoła nie organizuje wcześniejszego odwozu uczniów. Uczniowie planujący przyjazd i odjazd po rekolekcjach zgodnie z obowiązującym harmonogramem zobowiązani są zgłosić ten fakt do kancelarii szkoły najpóźniej w dniu 14. III. 2008 r. Odpowiedzialność za przyjazd i powrót uczniów we własnym zakresie ponoszą rodzice.

 

Dnia 5 marca 2008 o godz. 17.00 w budynku gimnazjum odbędzie się spotkanie uczniów kl. III i ich rodziców z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych w celu zapoznania z ofertą kształcenia oraz warunkami rekrutacji na rok szkolny 2008/2009.

 

Dnia 13 marca 2008 r. (czwartek) o godz. 17.00 w kancelarii szkoły odbędzie się posiedzenie Prezydium Rady Rodziców. Tematyka posiedzenia:

1. Podsumowanie I półrocza roku szkolnego 2007/2008

2.Organizacja Rekolekcji Wielkopostnych dla uczniów gimnazjum

3. Podjecie działań w ramach współpracy szkoły z TGP z MM i W

4. Sprawy bieżące

W dniu 25 stycznia o godzinie 17.00 odbędzie się zebranie wywiadowcze dla rodziców. Zachęcamy do udziału wszystkich rodziców.

 

Dyrektor szkoły informuje, że dnia 15. 01. 2008r. (wtorek), o godz. 17.00 odbędzie się zebranie Rady Rodziców.

Planowany porządek zebrania:

1. Podsumowanie wyników dydaktycznych i wychowawczych szkoły za I półrocze roku szkolnego 2007/08.

2. Organizacja zabawy choinkowej dla uczniów Gimnazjum.

3. Sprawy bieżące.

 

W dniu 14. XI. 2007 r. o godz. 18.00 w kancelarii szkoły odbędzie się posiedzenie Prezydium Rady Rodziców przy Gimnazjum im. Bohaterów Września w Szczucinie.

tematyka posiedzenia:

1. Zatwierdzenie regulaminu Rady Rodziców

2. Zatwierdzenie harmonogramu pracy na rok 2007/08.

3. Zatwierdzenie planu budżetu na bieżący rok szkolny.

4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

Dyrektor szkoły informuje, że w dniu 26.X. 2007 r.( piątek) od godz. 10.00 przeprowadzone będą obowiązkowe badania profilaktyczne chłopców klas Ib, Ic, Id. Zgodnie z przepisami prawa w trakcie badania obowiązkowa jest obecność jednego z rodziców dziecka.

Przewidywany harmonogram badań:

klasa Ib- godz. 10.00- 10.30

klasa Ic- godz. 10.30- 11.00

klasa Id- godz. 11.00- 11.30

w przypadku braku możliwości przyjścia do szkoły opiekuna dziecka w pierwszym terminie należy zgłosić się na badania do Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczucinie w dniu 31. X. 2007r. (środa) w godz. od 15.00 - 18.00 do doktora Waliłko.

 

W dniu 14. XI. 07 roku  o godz. 17. 00 odbędzie się w szkole spotkanie z rodzicami ( wywiadówka). Serdecznie zapraszamy.

 

26 września 2007 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Rodziców, z udziałem dyrektora mgr Bogdana Kolano. Dokonano wyboru Prezydium Rady Rodziców  na rok szkolny 2007/08 w składzie:

    przewodnicząca - Halina Lechowicz

    zastępca -           Bogumiła Zięba

    sekretarz -          Halina Bełzowska

    skarbnik -            Maria Olejarz

Podjęto również uchwałę, że wysokość składki na Radę Rodziców wynosi 40 zł.

Ponadto Rada Rodziców zobowiązała Dyrektora do wystosowania wniosku do Urzędu Gminy o dofinansowanie wyjazdów na basen.